"බුද්ධෝත්පාදෝ - ධම්ම" වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

புத்தோத்பாதோ ‘தம்மம்’ இணையத்திற்கு வரவேற்கின்றோம்.

Welcome to "Buddothpado-Dhamma" Website

Our site: - https://buddothpado-dhamma.com
ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙත්මල් අරණ (වික්ටෝරියා) බුද්ධෝත්පාද Zoom දේශනා

මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම

මෙත්මල් අරණ - නව සසුන්ගත වීම් - ඔබටත් අවස්ථාව

මෙත්මල් අරණ - නව සසුන්ගත වීම්
මෙත්මල් අරණ - නව සසුන්ගත වීම්

බුද්ධෝත්පාදෝ - ආරණ්‍ය සේනාසන සංවර්ධනය

මෙත්මල් අරණ  – ආරණ්‍ය සේනාසන (භික්ෂු / මෙහෙණි)
මෙත්මල් අරණ – අලුතින් ඉදිවන සේනාසන
මෙත්මල් අරණ – විවේකාරාම (උපාසක / උපාසිකා)
.“……..සිතින් මිදෙන මඟ…..
……..දුකෙන් මිදෙන මග…… 
……..නිවන් දකින මග……. 
…….එයයි නිස්සරණ මග……”
“……மனம் விட்டு வழி…..
…..துக்கத்திலிருந்து வெளியேறும் வழி……
…….நிர்வாணத்திற்கான பாதை……
…….அதுதான் பிரித்தெடுக்கும் முறை…..”
“……Way out of mind…….
…….The way out of grief……
……The path to Nirvana…..
…..That is the extraction method…..”