බුද්ධෝත්පාද සිංගප්පූරුවටත්
***********************************

 • මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයයි!!!
 • නිර්මල බුදුදහම ලොව පුරා පැතිරෙන වගයි.
 •  බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා  කාර්යාලයක් සිංගප්පූරුවේ  සූදානම් කර ඇත.
 • සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් ඇති එම ග්‍රන්ථ සිංගප්පූරුව ඇතුළත ඔබ වෙත ගෙනත් දීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත..
 • වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට අමතන්න.
තෙරුවන් සරණයි!!! 

சிங்கப்பூருக்கு ஞானோதயம்
****************************************

 • இது ஞான நேரம்!!!

 

 • தூய பௌத்தம் உலகம் முழுவதும் பரவி வருவதாகத் தெரிகிறது.
  அறிவொளி தர்மத்தைப் பரப்புவதற்காக சிங்கப்பூரில் அலுவலகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

 

 • சிங்கப்பூருக்குள் சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அந்தப் புத்தகங்களை உங்களிடம் கொண்டு வர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

 

 • மேலும் தகவலுக்கு, மேலே உள்ள தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கவும்.

 

ஆசிகள்!!!

Buddothpado in Singapore

****************************

 • This is the time of Buddothpada
 • Pure Damma, Pure Buddhist Doctrine spreading throughout the world.
 • Arrangements have been made to open an office in Singapore, to facilitate access to Buddothpado Damma material for the sincere seekers of the Truth
 • Arrangements have been made to bring those books in Sinhala and English to you within Singapore.
 • Buddothpado books are available both in English and Sinhala.
 • For more information, please call the above phone number.
Theruwan Saranai ! 

වැඩි විස්තර සඳහා / மேலும் விவரங்களுக்கு /  For more informations :(WhatsAPP)

+65  9662 9144
  +94 77 337 3129
   +94 70 351 8747