මේ පිළිබඳව විමසීමට / இதுபற்றி விசாரிக்க / For more information :       

+94 70 351 8747

බුද්ධොත්පාදෝ වෙබ් අඩවි/ Buddothpado  websites / புத்தோத்படோ இணையதளங்கள்

www.buddothpado-dhamma.com
www.buddothpado.lk
www.buddothpada.com