දායක වීමට කැමති අය ඊට අදාල ගෙවීම් පහත ගිනුම් අංකයට බැර කරන්න.

Buddothpada dharma grantha sansadaya
National savings bank
A.c no.1008 0059 7511
Battaramulla

*මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් පසු,

රිසිට්පත, ඔබගේ නම, ගම ඇතුලු විස්තර සමග පහත whatsapp  අංකයට දැන්වීමට කාරුණික වන්න.

+94 76 227 6804
+94 77 813 0485

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
*වසර 2500 කට පසු ගෞතම බුද්ධ ශාසනය නැවත පිබිදීම *බුද්ධෝත්පාද දේශනා* මගින් සිදුවේ.

*එය අසන බොහෝ අය නිවනින්ම සැනසෙනවා නියතයි.

*එය ඔබටත් ප්‍රායෝගිකව අත් දැකිය හැක.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

*බුද්ධෝත්පාද දේශනා* *_cable TV_* ඔස්සේ ඔබටත් සවන්දිය හැක.

*විකාශනය වන නාලිකාව*
PEO TV (113) – කර්ම TV නාළිකාව

*TV  නාලිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා සඳහා දායක වීමට ඔබටත් අවස්ථාව ඇත.

*එක් දේශනාවක් සදහා දායක මුදල රුපියල් 5500/= කි.

තෙරුවන් සරණයි!