දුරකථන අංක | தொலைபேசி எண்கள் | Telephone numbers
+94 70 351 8747
+94 77 807 1118
+94 78 44 89043
කාය විවේකය චිත්ත විවේකයට උපනිශ්‍රය වේ
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 • මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයයි* . මෙවන් යුගයක බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන්වහන්සේගේ මහා කරුණා දහම් සිසිලෙන් සැනසෙන්නට ඔබටත් භාග්‍ය ලැබී ඇත.

 

 • බුද්ධෝත්පාද මෙත්මල් ආරණ දිවයින පුරා  පිහිටා ඇත. එවන් ස්ථානයක විවේකීව කටයුතු කරමින් අධ්‍යාත්මික දියුණුවට ඉඩ සලස්වා ගැනීමට ඔබට දැන් හැකියාව ඇත.

 

 • එම හුදකලා පරිසර ඔබගේ නිවන් මගට උදව් උපකාර කර ගැනීමට පුළුවන. මේ සඳහා කිසිදු මුදලක් වැය නොවන බවද සතුටින් දන්වා සිටිමු.

 

 • මේ පිළිබඳ ඔබ උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඉහත දුරකථන අංකයට අමතන්න.
உடல் தளர்வு என்பது மன தளர்வுக்கு ஒரு துணை
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 • இது ஞானம் பெற்ற காலம். இத்தகைய யுகத்தில் புத்தர் ஆரியரின் அருளால் நீங்களும் ஆறுதல் அடையும் பாக்கியம் பெற்றுள்ளீர்கள்.

 

 • அறிவொளி மெட்மல் அரனா தீவு முழுவதும் அமைந்துள்ளது. நீங்கள் இப்போது அத்தகைய இடத்தில் ஓய்வெடுக்கவும், ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அனுமதிக்கவும் முடியும்.

 

 • அந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழல்கள் நிர்வாணத்திற்கான உங்கள் வழியில் உங்களுக்கு உதவும். இதற்காக எந்த பணமும் செலவிடப்படாது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

 

 • நீங்கள் இதில் ஆர்வமாக இருந்தால், மேலே உள்ள தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கவும்
Physical relaxation is a supplement to mental relaxation
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
 • This is the time of Buddothpado. In such an age, you too have been blessed to be comforted by the coolness of the great grace of Buddha Arya.

 

 • Buddothpado Metmal Arana is located all over the island. You are now able to relax in such a place and allow for spiritual growth.

 

 • Those isolated environments can help you on your way to nirvana. We are happy to inform you that no money will be spent for this.

 

 • If you are interested in this, call the above phone number