මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම - අතීත ක්‍රියාකාරකම්
மெட்மல் அரானா சமூக சேவை அறக்கட்டளை - கடந்தகால செயல்பாடுகள்
Metmal Arana Social Service Foundation – Past Activities

දුරකථන අංක / தொலைபேசி எண்கள் /  Telephone numbers

+94 77 314 8797
+94 76 227 6804

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 1008 0059 7511
Battaramulla