මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම සංවිධානය කළ හතරවන සමාජ සත්කාර වැඩසටහන - මයියංගනය - 22.10.23

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 100800597511
Battaramulla
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

විමසීම් :-
TP: +94773148797
+94762276804

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Websites:

www.buddothpado-dhamma.com
www.buddothpado.lk
www.buddothpada.com

මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම සංවිධානය කළ හතරවන සමාජ සත්කාර වැඩසටහන සාර්ථකව නිමවුණු වගයි
***************************

 • 2023 වර්ෂයේ ඔක්තෝම්බර් මස 22 වන දින මයියංගනය මෙත්මල් අරණ අවට අසරණ ගොවි පවුල් සඳහා, වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීම කටයුතු සාර්ථකව නිම කෙරුණු බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.
 • ඉතාමත් යහපත් එම සමාජ සත්කාරය කටයුත්ත සඳහා
  * මුදල් ආධාර ලබාදීමෙන්,
  * අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමෙන් සහ
  * ශ්‍රමයෙන් යන ආකාර වලින් සහයෝගය ලබාදුන් සියලු දෙනාටත් අතිශයින් කෘතඥ වෙමු.
 • එම සියලු දෙනාටම මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට මේ කුසල ශක්තිය හේතුවාසනා වේවා!
 • ඉදිරියේදීත් මෙවන් සමාජ සත්කාර කටයුතු කිරීමට මෙත් මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම නිරතුරුවම සූදානම්ව සිටී.

තෙරුවන් සරණයි!!!

மெட்மல் அரானா சமூக சேவைகள் அறக்கட்டளையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நான்காவது சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது
****************************

 • மயங்கனை மெட்மல் அரணையைச் சுற்றியுள்ள ஏழை விவசாயக் குடும்பங்களுக்கான உலர் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் 2023 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 22 ஆம் திகதி வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
 • அந்த சமூகப் பணிக்கு மிகவும் நல்லது
  * நிதி உதவி வழங்குவதன் மூலம்,
  * மூலப்பொருட்களை வழங்குவதன் மூலம் மற்றும்
  * பல்வேறு வழிகளில் எங்களுக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்.
  இந்த புண்ணிய சக்தி அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஆன்மா வடிவில் நிர்வாணத்தை உணர வழிவகுக்கட்டும்!
  மெத் மல் அரண சமூக சேவைகள் அறக்கட்டளை எதிர்காலத்திலும் இவ்வாறான சமூகப் பாதுகாப்புச் செயற்பாடுகளைச் செய்வதற்கு எப்போதும் தயாராக உள்ளது.

  சியர்ஸ்!!!

The fourth social care program organized by Metmal Arana Social Services Foundation have been successfully completed **************************

 • We are happy to inform that on the 22nd of October 2023, the distribution of dry food items was successfully completed for the needy farming families around Mayanganaya Metmal Arana Area.
 • Very good for that social work
  * By providing financial assistance,
  * By providing raw materials and
  * We are extremely grateful to all those who have supported us in various ways.
  May this meritorious power lead to the realization of nirvana in this soul-form for all of them!
 • Meth Mal Arana Social Services Foundation is always ready to do such social care activities in the future as well.

Theruvan Saranai!!!