තුන්වන සමාජ සත්කාරය -மூன்றாவது சமூக பாதுகாப்பு - Third social care
මිල්ලදෙණිය, හොරණ / மில்லதெனிய, ஹொரண / Milladeniya, Horana

web sites ; இணையதளங்கள்;
www.buddothpada.com
www.buddothpado.lk
www.buddothpado-dhamma.com

මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම  සංවිධානය කළ තුන්වන සමාජ සත්කාර වැඩසටහන සාර්ථකව නිමවුණු වගයි
*************************

 • 2023 වර්ෂයේ ඔක්තෝම්බර් මස 15 වන දින  හොරණ මෙත්මල් අරණ අවට මිල්ලනිය ගම්මානයේ   මෙම දිනවල දී ඇති වුන ගංවතුර නිසා අවතැන්ව අසරණ වුණු ගම්වාසීන් සඳහා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීම කටයුතු සාර්ථකව නිම කෙරුණු බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.
 • ඉතාමත් යහපත් එම සමාජ සත්කාරය කටයුත්ත සඳහා
  * මුදල් ආධාර ලබාදීමෙන්,
  * අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමෙන් සහ
  * ශ්‍රමයෙන් යන ආකාර වලින් සහයෝගය ලබාදුන් සියලු දෙනාටත් අතිශයින් කෘතඥ වෙමු.
 • එම සියලු දෙනාටම මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට මේ කුසල ශක්තිය හේතුවාසනා වේවා!
 • ඉදිරියේදීත් මෙවන් සමාජ සත්කාර කටයුතු කිරීමට මෙත් මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම නිරතුරුවම සූදානම්ව සිටී.
 • ඒ සඳහා යම් කිසිවෙක් කුමන අයුරකින් හෝ සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්තෙන් සිටී නම් පහත දුරකථන අංකවලට දැනුම් දෙන ලෙස කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු.

  දුරකථන අංක;
        +94 77 314 8797
       +94 76 227 6804


  තෙරුවන් සරණයි!!! 

மெட்மல் அரானா சமூக சேவைகள் அறக்கட்டளையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மூன்றாவது சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது
****************************

 • 2023 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 15 ஆம் திகதி, ஹொரண மெட்மல் அரணைக்கு அருகிலுள்ள மில்லனிய கிராமத்தில், இந்த நாட்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் இடம்பெயர்ந்த கிராம மக்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் வெற்றிகரமாக நிறைவுற்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
 • அந்த சமூகப் பணிக்கு மிகவும் நல்லது
  * நிதி உதவி வழங்குவதன் மூலம்,
  * மூலப்பொருட்களை வழங்குவதன் மூலம் மற்றும்
  * பல்வேறு வழிகளில் எங்களுக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம்.
 • இந்த புண்ணிய சக்தி அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஆன்மா வடிவில் நிர்வாணத்தை உணர வழிவகுக்கட்டும்!
 • மெத் மல் அரண சமூக சேவைகள் அறக்கட்டளை எதிர்காலத்திலும் இவ்வாறான சமூகப் பாதுகாப்புச் செயற்பாடுகளைச் செய்வதற்கு எப்போதும் தயாராக உள்ளது.
 • எவரேனும் எந்த வகையிலும் ஆதரவளிக்கத் தயாராக இருந்தால், பின்வரும் தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

தொலைபேசி எண்கள்;
+94 77 314 8797
+94 76 227 6804ஆசிகள்!!!

The third social care program organized by Metmal Arana Social Services Foundation seems to have been successfully completed
**************************

 • We are happy to inform that on the 15th of October 2023, in Millaniya village near Horana Metmal Arana, the distribution of dry food items was successfully completed for the villagers who were displaced due to the floods that occurred on these days.
 • Very good for that social work
  * By providing financial assistance,
  * By providing raw materials and
  * We are extremely grateful to all those who have supported us in various ways.
 • May this meritorious power lead to the realization of nirvana in this soul-form for all of them!
 • Meth Mal Arana Social Services Foundation is always ready to do such social care activities in the future as well.
 • If anyone is willing to provide support in any way, please contact the following phone numbers.

Telephone numbers;
+94 77 314 8797
+94 76 227 6804

Blessings!!!