මුදලින් දායක වන්නේ නම්,
—‐————————–————–
මෙත්මල් අරණ සමාජසේවා පදනම.
NSB;  1008 0059 8542
බත්තරමුල්ල.
——————————————–

TP   +94 77 337 3129
        +94 70 351 8747

මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම* සමග එක්ව සැමටම සුව සලසමු!!!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ඉගනුමට රුකුලක් සිතට සැනසුමක් – 9 වන අදියර
**************************

* 2024 පෙබරවාරි මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින *රාජාංගනය මෙත්මල් මෙහෙණි අරණ, අවට පදිංචි අසරණ දරුවන් වෙනුවෙන් පොත්පත් ආදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබාදීමේ කටයුතු සාර්ථකව නිම කෙරුණු බව සතුටින් දන්වමු

* ඉතාමත් යහපත් එම සමාජ සත්කාරය කටයුත්ත සඳහා

* මුදල් ආධාර ලබාදීමෙන්,

* අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමෙන් සහ

* ශ්‍රමයෙන්, සහයෝගය ලබාදුන් සැමට අතිශයින් කෘතඥ වෙමු.

* එම සියලු දෙනාටම මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට මේ කුසල ශක්තිය හේතුවාසනා වේවා!

* ඉදිරියේදීත් මෙවන් සමාජ සත්කාර කටයුතු කිරීමට මෙත් මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම නිරතුරුවම සූදානම්ව සිටී.

තෙරුවන් සරණයි!