බුද්ධෝත්පාද websites ;
1. www.buddothpada.com
2. www.buddothpado.lk
3. www.buddothpado-dhamma.com

විමසීම් සඳහා
TP +94 77 3373129
+94 76 2276804
+94 70 351 8747

—‐————————–
බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසදය
NSB: 
Battaramulla
——————————

ඉදිරියේදී දැනුම් දෙමු 

எதிர்காலத்தில் தெரிவிப்போம்

We will inform in future