සැඳෑ සමයට සැනසුම් සුසුමක් 1 - නිකවැරටිය මෙත්මල් ආරාමය

සහයෝගය දැක්වීම සඳහා
“”””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””””
මෙත්මල් අරණ සමාජසේවා පදනම
NSB

1008 0059 8542

Battaramulla
“”””””””””””””””””””””””””””””“””””””””””””“”

TP: +94 71 033 1617
       +94 70 351 8747

**එක්ව නැගිටිමු*

**අපි වැඩිහිටියන්ට සලකමු*

*****************************
*සැඳෑ සමයට සැනසුම් සුසුමක්*
*****************************

* අපගේ වැඩිහිටියන් රැකබලා ගැනීම සඳහා, බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන්වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම වැඩිහිටියන්ට සරණවීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

* මෙම උතුම් සමාජ සත්කාරයේ *පළමු වන අදියර*, *නිකවැරටිය මෙත්මල් ආරාමය* අවට වෙසෙන අසරණ පවුල්වල වැඩිහිටියන් සඳහා, *පෝෂණ මල්ලක් සමග මුදලින් දිරි දීමනාවක්*  පරිත්‍යාග කිරීම *07.04.2024 ඉරිදා දින* සාර්ථකව නිම කෙරුණු බව සතුටින් දන්වමු..

* ඉතාමත් යහපත් එම සමාජ සත්කාරය කටයුත්ත සඳහා සහයෝගය ලබාදුන් සැමට අතිශයින් කෘතඥ වෙමු.

* එම සියලු දෙනාටම මේ ආත්ම භවයේදීම නිවන් අවබෝධ කරගැනීමට මේ කුසල ශක්තිය හේතුවාසනා වේවා!

* ඉදිරියේදීත් මෙවන් සමාජ සත්කාර කටයුතු කිරීමට මෙත්මල් අරණ සමාජ සේවා පදනම නිරතුරුවම සූදානම්ව සිටී.

* මේ මහඟු සමාජ සත්කාරයට කාරුණික හදවත් ඇති, බුද්ධෝත්පාද දේශනා ශ්‍රවණය කරන ඔබටත් දායක වියහැක.

තෙරුවන් සරණයි!!!