වැඩි විස්තර සඳහා / மேலும் விவரங்களுக்கு /  For more informations :  (WhatsAPP)

+44 7405 487 548 

+94 77 337 3129
 +94 70 351 8747

බුද්ධෝත්පාද එංගලන්තයටත්
*********************************

 • මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයයි!!!
 • නිර්මල බුදුදහම ලොව පුරා පැතිරෙන වගයි.
 • බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා කාර්යාලයක් එංගලන්තයේ සූදානම් කර ඇත.
 • එංගලන්තයේ බර්මින්හැම් නගරයේ පිහිටා ඇති කාර්යාලයෙන් බුද්ධෝත්පාද ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන ලබාගත හැක.
 • බුද්ධොත්පාද ග්‍රන්ථ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාවලින් සකස් කර ඇත.
 • වැඩි විස්තර සඳහා ඉහත දැක්වෙන දුරකථන අංකයට අමතන්න.

තෙරුවන් සරණයි!!! 

இங்கிலாந்துக்கும் ஞானோதயம்
*************************************

 • இது ஞான நேரம்!!!
  தூய பௌத்தம் உலகம் முழுவதும் பரவி வருவதாகத் தெரிகிறது.
 • அறிவொளிப் பிரச்சாரத்திற்காக இங்கிலாந்தில் அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • இங்கிலாந்தின் பர்மிங்காமில் அமைந்துள்ள அலுவலகத்தில் ஞானம் புத்தக வெளியீடுகள் கிடைக்கும்.
 • புத்தத்பாதா நூல்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்கள மொழிகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
 • மேலும் தகவலுக்கு, மேலே உள்ள தொலைபேசி எண்ணை அழைக்கவும்.

ஆசிகள்!!!

Buddothpado in England

 • This is the time of Buddothpada.
 • Pure Damma, Pure Buddhist Doctrine spreading throughout the world.
 • Arrangements have been made to open an office in England to facilitate access to Buddothpado Damma material for the sincere seekers of the Truth.
 • All can obtain Buddothpado printed books from the office situated in Bermingham, England.
 • Buddothpado books are available both in English and Sinhala.
 • For more information, please call the above phone number.

           
Theruwan Saranai! 

වැඩි විස්තර සඳහා / மேலும் விவரங்களுக்கு /  For more informations : 

+44 7405 487 548 

+94 77 337 3129
 +94 70 351 8747