බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි සිදුකරන සමාජ සත්කාර සඳහා ඔබ කැමතිනම්, ඔබටත් දායක විය හැක.

ඒ සදහා අදාල ගිනුම් අංක, විමසීම් දුරකථන පහත වේ. 

 

ඉගෙනුමට රුකුලක් – සිතට සැනසුමක්
බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 1008 0059 7511
Battaramulla

 

දුරකථන අංක :

 

+94 77 314 8797

+94 70351 8747

කුසට අහරක් – සිතට සැනසුමක්
බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 1008 0059 7511
Battaramulla

 

දුරකථන අංක :

 

+94 77 314 8797

+94 70351 8747

හිසට සෙවනක් – සිතට සැනසුමක්
බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 1008 0059 7511
Battaramulla

 

දුරකථන අංක :

 

+94 77 314 8797

+94 70351 8747

මෙත්මල් ආරණය සේනාසන ගොඩනැගීමේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා 
Methmal Wiwekashramaya – Kurunegala
Peoples’ Bank
 226-2-001-1-0070 720
Kurunegala – Maliyadawa

 

දුරකථන අංක :

 

+94 70351 8747

 බුද්ධෝත්පාද ග්‍රන්ථ  මුද්‍රණය සඳහා 
බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 1008 0059 7511
Battaramulla

 

දුරකථන අංක :

 

+94 77 337 3129

 

+94 70351 8747

PEO TV (113) – කර්ම TV නාළිකාව ඔස්සේ විකාශනය වන බුද්ධෝත්පාද ආර්යයන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා සඳහා දායක වීමට ඔබටත් අවස්ථාව ඇත.

බුද්ධෝත්පාද ධර්ම ග්‍රන්ථ සංසඳය
NSB – 1008 0059 7511
Battaramulla

 

දුරකථන අංක :

 

+94 77 813 0485