කාය විවේකය චිත්ත විවේකයට උපනිශ්‍රය වේ.

මෙත්මල් ආරණ සේනාසන නිර්මාණය වන්නේ ඒ සඳහාමය. නිවන් මගට උපනිශ්‍රව කටයුතු කරන ඔබට එය මහඟු අවස්ථාවකි. !!!

ඔබ, අප සැම සියලු දෙනාගේ එකමුතුකමින් ගොඩනැගෙන එම ආරණ්‍ය සේනාසන ;
 •  නිකවැරටිය මෙත්මල් අරණ.
 • රත්නපුර මෙත්මල් අරණ.
 •  මාතර මෙත්මල් අරණ.
 • රාජාංගනය මෙත්මල් අරණ.
 • මහියංගනය මෙත්මල් අරණ.
 • රත්නපුර මෙත්මල් අරණ.
 • හොරණ මෙත්මල් අරණ.
යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් වන මෙම ආරණ්‍ය සේනාසන ගොඩනැගීමේ වැඩ පිළිවෙළෙහි මූලික අදියරක් ලෙස ඉහත ආරණ්‍ය සේනාසන දැනටමත් නිර්මාණය වී පවතී. 
එම ආරණ්‍ය සේනාසන වල නිවනටම උපනිශ්‍රව විවේකීව කටයුතු කිරීමට දැනටමත් ඔබට හැකියාව ඇති බව සතුටින් දැනුම් දෙමු.
එම මෙත්මල් ආරණය සේනාසන ගොඩනැගීමේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඔබටත් දායක විය හැක.
ඒ සඳහා ශ්‍රමයෙන්,අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් හෝ  මුදලින් ඔබට දායක විය හැක.
ඔබ මුදලින් දායක වන්නේ නම් බුද්ධෝත්පාද ග්‍රන්ථ සංසඳයේ පහත ගිණුමට ඔබගේ මුදල් බැර කරන්න. 

Buddothpada dharma grantha sansadaya 

National savings bank 

A.c no.1008-0059-7511

Battaramulla.

තවද, නව ආරණ්‍ය ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙළ සඳහා සුදුසු ස්ථාන ඔබට තිබේ නම් අපව අමතන්න.
+94 70 351 8747 (whatsapp ඇත)
තෙරුවන් සරණයි!!!

உடல் தளர்வு என்பது மன தளர்வுக்கு ஒரு துணை.

மெட்மல் அரண சேனாசனம் அந்த நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டது. நிர்வாண பாதையில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. !!!

நீங்கள், எங்கள் அனைவரின் ஒற்றுமையால் உருவான வனப் படை;
 1. நிகவெரட்டிய மெட்மல் அரண.
 2. இரத்தினபுரி மெட்மல் அரண.
 3. மாதர மெட்மல் அரண.
 4.  
காலத்தின் தேவையாக இருக்கும் இந்த ஆரண்ய சேனாசனத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான ஆரம்ப கட்டமாக மேற்கண்ட ஆரண்ய சேனாசனம் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டது.
அந்த ஆரண்ய சேனாசனங்களின் நிர்வாணத்தை அனுபவிக்கும் திறன் உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
மெட்மல் அரண சேனாசனத்தை கட்டியெழுப்பும் அபிவிருத்திப் பணிகளுக்கும் நீங்கள் பங்களிக்க முடியும்.
அதற்கு நீங்கள் உழைப்பு, பொருள் அல்லது பணம் பங்களிக்கலாம்.
நீங்கள் பணமாகப் பங்களிப்பதாக இருந்தால், உங்கள் நிதியை பின்வரும் புத்தோத்பதா கிரந்த சன்சபந்த் கணக்கில் வரவு வைக்கவும்.

Buddothpada dharma grantha sansadaya 

National savings bank 

A.c no.1008-0059-7511

Battaramulla.

மேலும், புதிய காடு கட்டும் திட்டங்களுக்கு பொருத்தமான இடங்கள் இருந்தால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.
+94 70 351 8747 (whatsapp கிடைக்கும்)
ஆசிகள்!!!

Physical relaxation is a supplement to mental relaxation.

Metmal Arana Senasana is created for that purpose. It is a great opportunity for you who are dedicated to the path of Nirvana. !!!

You, the forest army formed by the unity of all of us;
 1. Nikaveratiya Metmal Arana.
 2. Ratnapura Metmal Arana.
 3. Matara Metmal Arana.
 
The above Aranya Senasana has already been created as a preliminary stage of the construction of this Aranya Senasana, which is the need of the age.
We are happy to inform you that you already have the ability to enjoy the nirvana of those Aranya Senasanas.

Buddothpada dharma grantha sansadaya 

National savings bank 

A.c no.1008-0059-7511

Battaramulla.

Also, contact us if you have suitable locations for new forest building programs.
+94 70 351 8747 (whatsapp available)

Blessings of the Noble Triple Gem !!!